Regulamin sklepu internetowego

 

Niniejszy regulamin skierowany jest do Klientów i określa zasady i tryb zawierania z Klientem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 1

Postanowienia wstępne

1)     Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.ipiecuch.pl, prowadzony jest przez Iwonę Piecuch prowadzącą działalność gospodarczą i wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5211548200, REGON 142985431

2)     Dane kontaktowe:

      Iwona Piecuch, ul. Kolejowa 10 B, 05-816 Michałowice

      numer telefonu: 609546017, adres poczty elektronicznej:  

      iwona.piecuch@gmail.com, sklep@ipiecuch.pl

Nr rachunku (Iban): PL 42 1140 2004 0000 3302 7662 4060

kod BIC/SWIFT mBanku.: BREXPLPWMBK 

§ 2

Definicje

1)      Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną. (art. 22(1) KC

2)      Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zwana również Administratorem sklepu.

3)      Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.ipiecuch.pl

4)      Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

5)      Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu skierowany zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

6)      Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego.

7)      Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie

8)      Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

9)      Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

10)    Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

11)    Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

12)    Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3

Zakładanie Konta w Sklepie

1)     Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić formularz rejestracji postępując według instrukcji umieszczonej na stronie internetowej

2)     Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.

3)     Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 1.

4)     Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację usług świadczonych przez Sklep internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

5)     W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji, Klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego konta, z którego może korzystać w ramach Sklepu internetowego.

§ 4

Zasady składania Zamówienia

           W celu złożenia Zamówienia należy:

1)     wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”, a w koszyku nacisnąć opcję „Finalizacja zamówienia”

2)     zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji wypełniając formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu

3)     następnie poprzez przycisk „dalej” wybrać rodzaj przesyłki

4)     następnie poprzez przycisk „dalej” wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności

5)     zaznaczyć pole „Zgadzam się z warunkami świadczenia usług i będę stosować się do nich bezwarunkowo” potwierdzając tym zapoznanie się z Regulaminem sklepu internetowego. Akceptacja Regulaminu jest konieczna w celu złożenia Zamówienia.  

6)     kliknąć przycisk “Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” i w zależności od wybranego sposobu płatności, opłacić zamówienie

7)     Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 

§ 5

Oferowane metody dostawy oraz płatności

  1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a)     przesyłka pocztowa priorytetowa za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

b)    Paczkomaty  InPost

c)     odbiór osobisty po wcześniejszym kontakcie telefonicznym

2)     Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a)   karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl

b)  karta płatnicza, przelew bankowy lub Blik poprzez zewnętrzny system płatności Paynow

b)    poprzez serwis PayPal

c)     płatność przelewem, na rachunek bankowy sprzedawcy,

dane do przelewu:

Iwona Piecuch

Nr rachunku (Iban): PL 42 1140 2004 0000 3302 7662 4060

3)     Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 6

Wykonanie umowy sprzedaży

1)     Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 4 Regulaminu.

2)     Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3)     Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia, w dni robocze, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

4)     Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa i płatności” oraz w trakcie składania Zamówienia.

§ 7

Prawo odstąpienia od umowy

1)     Klient może w terminie 14 dni od otrzymania zamówienia odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2)     Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

3)     Oświadczenie informujące o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: sklep@ipiecuch.pl bądź za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 1.

4)     Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

5)     Skutki odstąpienia od Umowy:

a)     W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b)    W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c)     Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d)    Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e)     Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f)     Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

§ 8

Reklamacja i gwarancja

1)     Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2)     Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3)     W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556(1) – 556(3) Kodeksu Cywilnego co do produktów zakupionych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

4)     Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

5)     Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

6)     Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 1 niniejszego Regulaminu.

§ 9

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1)     Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2)     Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora sklepu czyli Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Dane zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są jedynie w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

3)     Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

4)     W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

5)     W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

6)     Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

7)     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 10

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

 

Zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) pragniemy poinformować, iż przetwarzamy dane osobowe, które otrzymaliśmy  podczas zakładania konta ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy sprzedaży  i kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem tych usług. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też  dane osobowe w celu  zapewnienie obsługi usług płatniczych.

Jakie dane przetwarzamy w celu realizacji Umowy sprzedaży na odległość:

  1. informacje dotyczące urządzenia Użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach;
  2. dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres siedziby, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, NIP, numer konta bankowego lub inne dane osobowe, których podanie jest niezbędne do zrealizowania zakupu, a których podania w procesie zakupowym wymaga Administrator.

 

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych, organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody kontaktując się z nami mailowo na adres: sklep@ipiecuch.pl prosząc o usunięcie konta klienta w sklepie.

§ 11

 

Postanowienia końcowe

1)     Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2)     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3)     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.