Regulamin sklepu internetowego

 

Niniejszy regulamin skierowany jest do Klientów i określa zasady i tryb zawierania z Klientem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 1

Postanowienia wstępne

1)     Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.ipiecuch.com.pl, prowadzony jest przez Iwonę Piecuch prowadzącą działalność gospodarczą i wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5211548200, REGON 142985431

2)     Dane kontaktowe:

      Iwona Piecuch, ul. Kolejowa 10 B, 05-816 Michałowice

      numer telefonu: 609546017, adres poczty elektronicznej:   

      sklep@ipiecuch.pl

      rachunek bankowy: Millenium Bank PL14 1160 2202 0000 0001 9020 3972

§ 2

Definicje

3)     Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu

4)     Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

5)     Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.ipiecuch.com.pl

6)     Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7)     Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8)     Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9)     Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie

10) Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11) Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12) Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13) Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14) Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.       

§ 3

Zakładanie Konta w Sklepie

1)     Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić formularz rejestracji postępując według instrukcji umieszczonej na stronie internetowej

2)     Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.

3)     Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 1.

§ 4

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1)     wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”

2)     zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

3)     jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

4)     wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności

5)     kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” i w zależności od wybranego sposobu płatności, opłacić zamówienie

6)     Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 5

Oferowane metody dostawy oraz płatności

  1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a)     przesyłka pocztowa priorytetowa za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

b)     odbiór osobisty po wcześniejszym kontakcie telefonicznym

2)     Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a)     kartą kredytową i e-przelewem - rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem  Dotpay.pl

b)     poprzez serwis PayPal

c)      płatność przelewem, dane do przelewu:

Iwona Piecuch

Kolejowa 10 B

05-816 Michałowice

Nr rachunku (Iban): PL14 1160 2202 0000 0001 9020 3972

BIC/S.W.I.F.T.: BIGBPLPW

3)     Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 6

Wykonanie umowy sprzedaży

1)     Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2)     Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3)     Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, w dni robocze, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

4)     Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa i płatności” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 7

Prawo odstąpienia od umowy

1)     Klient może w terminie 14 dni od otrzymania zamówienia odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2)     Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

3)     Oświadczenie informujące o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: sklep@ipiecuch.pl bądź za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 1.

4)     Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

5)     Skutki odstąpienia od Umowy:

a)     W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b)     W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c)      Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d)     Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e)     Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f)       Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

§ 8

Reklamacja i gwarancja

1)     Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2)     Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3)     W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

4)     Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

5)     Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

6)     Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 1 niniejszego Regulaminu.

§ 9

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1)     Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2)     Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są jedynie w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

3)     Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

4)     W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

5)     W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

6)     Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

7)     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 10

Postanowienia końcowe

1)     Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2)     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3)     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Product added to wishlist
Product added to compare.